Home / Lớp học về forex / Học Lập Trình Robot Giao Dịch / Biến – Variables – Học lập trình robot giao dịch forex

Biến – Variables – Học lập trình robot giao dịch forex

Khai báo biến:

Biến được định nghĩa trước:

Phạm vi của biến:

– Biến là thành phần quan trọng không thể thiếu

– Phạm vi của biến – là nơi mà truy cập được biến. Mỗi biến đều có phạm vi hoạt động tùy thuộc vào việc khai báo

– Nhận được cảnh báo khi dịch, nếu hai biến trùng tên nhưng có phạm vi khác nhau

Local, Global, External:

Biến local được khai báo trong phạm vi một function, có giá trị trong function đó

Biến global là biến được khai báo ngoài phạm vi tất cả các function

Biến External biến này được thiết lập giá trị từ Input. Đây là dạng biến global. Sử dụng từ khóa Extern khi khai báo biến loại này

Ví dụ: Xem xet khai báo trong file Variable_hedging.mqh

Biến Global giữa các EAs

– Để trao đổi giữ liệu giữa các EA, sử dụng biến dạng này

– Xem danh sách các biến dạng này bằng cách nhấn phím F3

Mảng – Array

– Mảng là tập hợp các biến có cùng kiểu dữ liệu và sử dụng một tên chung. Mảng có từ một đến bốn chiều. Kiểu dữ liệu của mảng là bất cứ kiểu nào được chấp nhận

– Truy cập các phần từ của mảng bằng cách sử dụng tên mảng kèm theo vị trí phần tử

– Ví dụ về mảng :

Khai báo mảng:

Truy cập phần tử của mảng:

Mảng Arrays-Timeseries:

Ví dụ khai báo và truy cập mảng:

Khai báo một mảng kiểu double có 20 phần tử, thiết lập giá trị, in ra Comment

—————–


Comments

comments

About admindo